Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Cookie
120
16,828,835,551 gold
2
OngSoi
120
16,204,645,613 gold
3
DoiNhatLang
120
13,002,911,218 gold
4
Quynh_BupBe
120
10,861,104,525 gold
5
____BMW____
120
10,028,044,265 gold
6
Sock
120
9,440,000,000 gold
7
Sro_MienBac
120
8,706,257,442 gold
8
OngKe
120
8,687,479,197 gold
9
__Ash__
120
8,383,469,483 gold
10
PhongVan
120
8,052,538,942 gold